Dokumenty ČVUT

Dlouhodobý záměr: zde

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze vychází z Dlouhodobého záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který představuje zásady pro realizaci státní politiky v oblasti terciárního vzdělávání. Dlouhodobý záměr je zpracován na pětileté období a každoročně aktualizován v souladu s prioritami této politiky, jako je např. kvalita a relevance univerzity, její otevřenost, efektivita a financování jejích aktivit, apod.

Strategické materiály: Etický kodex ČVUT v Praze, Strategie ČVUT v Praze: zde

Strategické materiály ČVUT v Praze představují vizi rozvoje univerzity jako významné a vyhledávané univerzity v evropském vzdělávacím prostoru. Definují strategické cíle tohoto rozvoje v oblasti vzdělávacích procesů, výzkumu a vývoje, inovačních procesů i podpůrných procesů a strategický plán pro naplnění těchto cílů.

Výroční zpráva o činnosti: zde

Výroční zpráva o činnosti univerzity je zpracována v souladu s ustanovením § 87 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) podle doporučené rámcové osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výroční zpráva se zaměřuje mj. na oblast studijních programů, organizace studia a vzdělávací činnosti včetně celoživotního vzdělávání, na studenty, absolventy univerzity a její akademické pracovníky, infrastrukturu, oblast výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti, oblast internacionalizace, hodnocení kvality a realizovaných činností, apod.

Výroční zpráva o hospodaření: zde

Výroční zpráva o hospodaření vysokých škol je zpracována jako součást naplnění ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle osnovy, předepsané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.