Ochrana duševního vlastnictví

Výsledky výzkumu a vývoje (VaV) je účelné chránit např. formou patentu, užitného nebo průmyslového vzoru. Tuto ochranu zajišťuje pro výsledky VaV v majetkové správě ČVUT patentové středisko. Každé ochraně musí předcházet Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje.

Proces ochrany duševního vlastnictví je zahájen souběžně s administrací Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje. Výsledek je přidělen patentovému zástupci, který v součinnosti s původcem připraví přihlášku patentu, užitného či průmyslového vzoru nebo ochranné známky.

V případě, že je jedním z původců či autorů osoba bez pracovně-právního vztahu k ČVUT, je nutno dohodnout se před podáním žádosti k ochraně s touto osobu (resp. jejím zaměstnavatelem, pokud byl tento výsledek vytvořen v pracovně-právním vztahu) na formátu spolumajitelství a budoucí komercializace včetně dělení budoucích výnosů (návrh vnitro-organizační dohody ČVUT o spolupráci na projektu komercializace). Tuto dohodu zajišťuje odbor pro řízení projektů a transfer technologií. Externí původce se vždy podílí na nákladech ochrany (poplatky Úřadu průmyslového vlastnictví či jiným úřadům a práce patentových zástupců).

Ochrana duševního vlastnictví je hrazena pracovištěm zaměstnance, typicky katedrou. V případě mezinárodní ochrany (většinou Patent Cooperation Treaty (PCT) nebo Evropský patent) je možné požádat o podporu z Licenčního fondu ČVUT.

Informace o poplatcích souvisejících s ochranou duševního vlastnictví (např. udržovací poplatky patentu) jsou sledovány paní Alenou Vildtovou a příslušná pracoviště fakulty/katedry/součásti jsou v dostatečném předstihu informována o nutnosti zaplatit poplatky. V případě, že již katedra/fakulta/součást nemá zájem dále ochranu udržovat, informuje paní Alenu Vildtovou, a to včetně uvedení důvodu pro takové rozhodnutí.