Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU – programové období 2014 – 2020

Aktuální programovací období 2014 – 2020 vychází z rozpočtového rámce Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky v celkové výši téměř 24 miliard eur. Záměrem Evropské unie je, aby tyto fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, což je dlouhodobá vize rozvoje Evropské unie.

Změny v období 2014 – 2020

Oproti programovému období 2007 – 2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek na evropské i české úrovni. Mezi nejdůležitější z nich patří:

 • snížení počtu programů (snížení počtu tematických operačních programů a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi regionálních operačních programů)
 • koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém)
 • rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry)
 • rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
 • nastavení systému předběžných podmínek
 • vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů)
 • finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec)
 • vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů
 • vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.

Programy pro období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012:

Národní operační programy

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
 4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy
 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 7. Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy
 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 9. Operační program Rybářství 2014 – 2020, řízený Ministerstvem zemědělství
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství

Programy přeshraniční spolupráce

 1. Interreg V-A Česká republika – Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 2. Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 3. Interreg V-A Rakousko – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013)
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
 6. Program URBACT III

Zodpovídá: Ing. Klára Jakešová