Podpora přípravy projektů

 • koordinace všech fází přípravného řízení projektů
 • informační semináře pro žadatele, pravidelná setkání projektových řešitelů
 • zajištění formálních příloh projektových žádostí – doklady k prokázání právní subjektivity instituce žadatele, prokázání splnění definice oprávněného žadatele, výpisy z veřejných rejstříků, doklady k prokázání finančního zdraví žadatele, dokumentace k prokázání vlastnických vztahů žadatele, potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním pojišťovnám
 • zajištění konverze originálů formálních příloh do elektronické podoby (Czech POINT konverze) a zajištění platnosti dokumentace v rámci termínů stanovených řídicím orgánem výzvy
 • zajištění překladu formálních příloh do anglického jazyka
 • příprava obecných textů a popisu instituce žadatele v návaznosti aktivit žadatele na strategické cíle Národní RIS3 strategie, zajištění udržitelnosti projektů, popisu podpůrných procesů finančního a administrativního řízení, včetně zajištění informací a dat na úrovni celoškolských aktivit (rozpočet, počet studentů, výsledky VaV činnosti apod.)
 • přípravy vzorů příloh v českém a anglickém jazyce, včetně čestných prohlášení, životopisů, letters of intent, memorandums of understanding a jiných příloh definovaných výzvou
 • asistence s volbou a nastavením monitorovacích indikátorů projektů
 • asistence s přípravou rozpočtu projektů, nastavením finančního plánu a komentářem k rozpočtu, interpretace zadávací dokumentace a zajištění způsobilosti nákladů a finančních milníků
 • koordinace procesů spojených s certifikací povinných příloh žádostí a podpisu projektů v systému ISKP14+
 • zajištění kontroly formálních náležitostí projektových žádostí v ISKP14+, finalizace projektů a podání
 • koordinace a administrativní podpora fází formální kontroly a přijatelnosti a věcného hodnocení, podání žádostí o přezkum hodnocení, komunikace s řídicím orgánem

Zodpovídá: Ing. Klára Jakešová