Vyhlášené výzvy OP PPR

Vyhlášené výzvy operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) naleznete zde.

 

Výzva č. 24 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

Zadávací dokumentaci a informace k výzvě naleznete zde.

Cíl výzvy a podporované aktivity:

Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe. Výzva podpoří přípravu transferu technologií a znalostí z organizací pro výzkum a šíření znalostí do praxe v níže uvedených oblastech, oborech a tématech řešených samosprávou hlavního města Prahy v jí zajišťovaných provozech a službách. Podporovány budou aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

Způsobilí žadatelé:

Organizace pro výzkum a šíření znalostí – subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise EU Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01).

Počet žádostí za IČ žadatele:

Neomezen – doporučeno seskupení dílčích projektů do tematických celků.

Finanční podpora:

Alokace na výzvu: 400 mil. Kč

Minimální rozsah projektu: 2 mil. Kč

Maximální rozsah projektu: 40 mil. Kč

Míra spolufinancování: 10 %

Termín ukončení příjmu žádosti: 28. 2. 2017

Uložiště dokumentů k výzvě (pouze zaměstnanci ČVUT v Praze): http://sharepoint.cvut.cz/inforek/pr/

Kontaktní osoba:

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií

Mgr. Ondřej Dostál

Projektový specialista

Telefon: +420 224 353 435

E-mail: projekty@cvut.cz


Zodpovídá: Mgr. Ondřej Dostál