Operační program Praha – pól růstu ČR

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

Cíl OP PPR

Hlavním cílem operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a podpora vzdělání a vědy tak musí směřovat k naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky. Přitom je nezbytné zajistit efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů – pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich vzájemných vazeb.

Tematické cíle

  • Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (PO 1)
  • Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích (PO 2)
  • Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil (PO 4)
  • Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci (PO 3)
  • Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení (PO 4)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory
  • Prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
  • Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Harmonogram výzev OP PPR pro rok 2016

Podrobný harmonogram nadcházejících výzev OP PPR naleznete zde.


Zodpovídá: Ing. Klára Jakešová