Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje

Každý výsledek výzkumu a vývoje, který vytvořil zaměstnanec v pracovněprávním poměru, je tento zaměstnanec povinen podle § 9 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích oznámit zaměstnavateli.

Tato povinnost a upřesnění, jak ji splnit, je stanovena ve směrnici prorektora č. 2/2014 Postup při správě a využití duševního vlastnictví ČVUT.

Jedná se především o výsledky, které vedou k jejich ochraně (např. formou patentů, užitných nebo průmyslových vzorů), ale také know-how a výsledky, které se řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

Proces oznámení je velmi jednoduchý:

  1. Zaměstnanec vyplní formulář Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje a zašle elektronicky na adresu transfer@cvut.cz.
  2. V případě potřeby se může zaměstnanec obrátit na Ing. Hanu Winklerovou z odboru pro řízení projektů a transfer technologií na tel. +420 224 355 275.
  3. U emailem odeslaného formuláře Oznámení o výsledku VaV potvrdí Ing. Hana Winklerová jeho správnost a požádá zaměstnance o zajištění příslušných podpisů. Oznámení podepisují všichni původci (včetně externích), vedoucí pracoviště ČVUT (typicky katedry) a proděkan pro VaV příslušné fakulty ČVUT (nebo ředitel v případě vysokoškolského ústavu).
  4. Podepsané oznámení doručí zaměstnanec k rukám Ing. Hany Winklerové.

Do tří měsíců ode dne doručení tohoto oznámení rozhodne zaměstnavatel (ČVUT) o uplatnění či neuplatnění majetkových práv a o svém rozhodnutí vyrozumí zaměstnance. V případě uplatnění majetkových práv (přijetí výsledku do správy) náleží všechna majetková práva zaměstnavateli (ČVUT), v případě nepřijetí náleží práva zaměstnanci.

Po oznámení obvykle následuje ochrana duševního vlastnictví (pokud je účelná) a komercializace.