Poskytované služby

OŘPTT vyhledává projektové příležitosti, poskytuje podporu řešitelům projektů, administruje ochranu duševního vlastnictví a transfer technologií ČVUT na centrální úrovni a podporuje vznik start-up a spin-off společností v inkubátoru ČVUT.

Příprava a řízení projektů
 • příprava a řízení projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací s celoškolskou působností zejména v návaznosti na programové období 2014 – 2020
 • administrativní podpora řešitelů při přípravě a předkládání projektů
 • koordinace administrativních činností a finančního řízení v provozní fázi projektů a fázi udržitelnosti, sledování plnění závazků vzniklých přijetím podpory a podmínek rozhodnutí o přiznání podpory, spolupráce při zpracování průběžných a závěrečných vyhodnocení čerpání přiznaných dotací a podpor projektů
 • podpora při úkonech kontrolních orgánů a poskytovatelů dotací
 • monitorování projektových příležitostí s celouniverzitním dopadem na národní i mezinárodní úrovni, zejména z programů EU a dalších národních i mezinárodních dotačních titulů
 • vyhledávání tuzemských i zahraničních partnerů pro projektovou spolupráci a možností účasti ČVUT v národních a mezinárodních výběrových řízeních
Transfer technologií
 • ochrana duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky) včetně správy licenčního fondu
 • komercializace výsledků výzkumu a vývoje
 • koordinace mezifakultního smluvního výzkumu
 • vyhledávání příležitostí k propojení ČVUT s aplikační sférou
 • konzultace v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií pro akademické a vědecké pracovníky a studenty ČVUT
 • pořádání informačních a školicích akcí ke zvyšování znalostí v oblasti transferu technologií
Podnikatelský inkubátor
 • vedení a rozvoj inkubátoru ČVUT pro vznik podnikatelských subjektů na půdě ČVUT a podpora rozvoje spolupráce s aplikační sférou
 • podpora vzniku start-up a spin-off společností
Spolupráce s průmyslem
 • smluvní a kolaborativní výzkum
Mezinárodní spolupráce
 • rozvoj projektové spolupráce se zahraniční partnery a univerzitami
 • účast ČVUT v mezinárodních výběrových řízeních
 • smluvní spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi
 • vyhledávání zahraničních subjektů pro transfer technologií do aplikační sféry
 • partnerství v mezinárodních sítích
 • spolupráce inkubátoru ČVUT se zahraničními subjekty a partnerskými organizacemi
 • uzavírání smluv o partnerství a vzájemné spolupráci s významnými zahraničními partnery