Vzdělávání zaměstnanců ČVUT v oblasti transferu technologií

Specialisté odboru pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT) a členové Centra transferu technologií z decentralizovaného pracoviště v Univerzitním centru energeticky efektivních budov, jehož agenda spadá pod OŘPTT, byli v rámci celoškolského projektu Podpora expertních kapacit pro efektivní transfer technologií na ČVUT, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000650 proškoleni v oblasti právního rámce výzkumu, vývoje a inovací (VVI).

Interaktivní workshop proběhl dne 27. března pod vedením Karla Zusky z advokátní kanceláře Holec, Zuska & partneři a Aleše Vlka, ředitele neziskového think tanku TERI a provozovatele portálu Vědavýzkum.cz. Účastníci se aktivně zapojili do diskuze o právním rámci VVI a jeho vlivu na veřejnou vysokou školu jako výzkumnou organizaci, pravidlech hospodářské soutěže a veřejné podpory a spolupráci výzkumné organizace s aplikační sférou.